Regulamin sklepu

Regulamin sklepu internetowego Nedo24.pl 

z dn. 28 lipca 2011 r.


 
 

I. Definicje


Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:   

 

1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;

 

2. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

 

3. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach Sklepu Internetowego Nedo24.pl;

 

4. Sklep Internetowy – serwis internetowy dostępny pod adresem www.nedo24.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;

 

5. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;

 

6. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy firmą Drago sp. j. a Klientem, zawierana z wykorzystaniem  serwisu internetowego Sklepu;

 

7. Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej – Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.);

 

8. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

 

9. Zamówienie – oświadczenie  woli  Klienta,  zmierzające  bezpośrednio  do  zawarcia  Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.II. Postanowienia ogólne


2.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego dostępnego pod adresem www.nedo24.pl.

 

2.2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 

2.3. Sklep Internetowy działający pod adresem www.nedo24.pl, prowadzony jest przez firmę Drago Tomasz Więcek i Wspólnicy Spółka Jawna, NIP 5833051142, REGON 220719850, KRS 0000320394, zarejestrowaną w VII Wydziale Gospodarczym KRS Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ. Dane kontaktowe: Drago sp. j., ul. Kartuska 370, 80-125 Gdańsk, tel: 58-303-92-52, fax: 58-732-24-96, e-mail: sklep@nedo24.pl.

 

2.4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:

a)  zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach Sklepu Internetowego,   

b)  warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach Sklepu Internetowego Nedo24.pl. 

 

2.5. Korzystanie ze Sklepu Internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:

a) Do poprawnej obsługi sklepu wymagane jest włączenie obsługi plików cookies w przeglądarce.

 

2.6. W celu korzystania ze Sklepu Internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.

 

2.7. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa firma Drago sp. j. zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu Internetowego do osób, które ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.

 

2.8. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.nedo24.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

 

2.9. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

 

2.10. Zdjęcia Towarów umieszczane na stronach internetowych Sklepu i służą prezentacji konkretnie wskazanych na nich modeli. Zdjęcia i opisy umieszczane przy poszczególnych Towarów pochodzą od firmy Drago sp. j.  

 

2.11. Informacja o cenie podawana na stronie www.nedo24.pl ma charakter wiążący od momentu otrzymania przez Klienta e-maila zawierającego ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów rezerwacji lub Zamówienia, do końca realizacji rezerwacji lub Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Towarów po otrzymaniu przez Klienta e-maila, o którym mowa powyżej.

 


III. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

3.1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu Internetowego jest rejestracja w jego ramach.

 

3.2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienia i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu.

 

3.3. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.

 

3.4. Firma Drago sp. j. może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:

a) podał w trakcie rejestracji w Sklepie Internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,

b) dopuścił się za pośrednictwem Sklepu Internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów Sklepu Internetowego,

c) dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez firmę Drago sp. j. za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię firmy Drago sp. j.

 

3.5. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody firmy Drago sp. j.

 

3.6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep Internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

 

3.7. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

a) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,

b) korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

c) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu Internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),

d) korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla firmy Drago sp. j.,

e) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu Internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,

f) korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

 

 

IV. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

4.1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego należy wejść na stronę internetową www.nedo24.pl, dokonać wyboru Towarów z oferty Sklepu, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.

4.2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.

 

4.3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Złóż zamówienie” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

 

4.4. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu Internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:

a) przedmiotu zamówienia,

b) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów i usług, w tym kosztów  dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),

c) wybranej metody płatności,

d) wybranego sposobu dostawy.

 

 

4.5. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Złóż zamówienie”.

 

4.6. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z firmą Drago sp. j. Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.

 

4.7. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zatytułowaną „Potwierdzenie wpłynięcia zamówienia”, zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych jego elementów.

 

4.8. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.

 

4.9. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

 

 

 
V. Dostawa

5.1. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się na adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

5.2. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się transportem własnym, przesyłką kurierską lub przez odbiór osobisty w siedzibie firmy Drago sp. j. Koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia.

 

5.3. Termin realizacji zamówienia przez firmę Drago sp. j. wynosi do dwóch dni roboczych licząc od dnia wysłania przez Klienta Zamówienia. Tryb  “Płatność przed wysyłką” powoduje naliczanie tego terminu od momentu uznania rachunku firmy Drago sp. j. pełną kwotą za złożone zamówienie.

 

5.4. Przesyłki wysyłane są firmą kurierską DHL lub transportem własnym firmy Drago sp. j. Czas doręczenia zależny jest od wagi przesyłki i wynosi: jeden dzień roboczy dla przesyłek do 31,5 kg oraz dwa dni robocze dla przesyłek powyżej 31,5 kg.

 

5.5. Podczas odbioru przesyłki przez Klienta należy sprawdzić kompletność zawartości przesyłki i w przypadku stwierdzenia uszkodzenia mechanicznego lub niekompletności zawartości przesyłki, Klient zobowiązany jest spisać protokół szkody w obecności kuriera. Protokół musi być sporządzony w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach i podpisany przez kuriera i Klienta.

 

5.6. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar wydruku potwierdzenia, specyfikacji Zamówienia oraz paragonu lub faktury VAT.

 

VI. Ceny i metody płatności


6.1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT (z wyróżnieniem wysokości stawki).

 

6.2. Klient ma możliwość uiszczenia ceny:

 

6.2.1. w formie płatności przed wysyłką:

a) przelewem na numer konta bankowego: BPH 57 1060 0076 0000 3300 0077 0877;

b) płatnością w systemach: „Płatności.pl” oraz „mTransfer”; 

 

6.2.2. w formie płatności przy odbiorze: 

a) gotówką listonoszowi lub kurierowi, który dostarczy przesyłkę;

b) gotówką lub kartą płatniczą w przypadku odbioru osobistego w siedzibie firmy Drago sp. j.
VII. Uprawnienie do odstąpienia od umowy

7.1. Klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 22 Kodeksu Cywilnego, przysługuje – na podstawie przepisów prawa – prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 10 dni i wysyłając je na adres firmy Drago sp. j., podany w niniejszym Regulaminie.

 

7.2. Termin 10-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Towaru.

 

7.3. Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku towarów przygotowanych na specjalne zamówienie Klienta (wykraczających poza uniwersalną ofertę).

 

7.4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co trony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym. Firma Drago sp. j. dokona zwrotu zapłaconej ceny Towaru na wskazany przez konsumenta numer konta bankowego w terminie 14 dni, a konsument jest zobowiązany do niezwłocznego zwrotu zakupionego towaru na poniższy adres: Drago sp. j., ul. Kartuska 370, 80-125 Gdańsk.

 

7.5. Zwracany przez Klienta Towar musi być czysty, nie może nosić śladów użytkowania, powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu oraz zwrócony wraz z nieuszkodzonym oryginalnym opakowaniem.

 

7.6. Wraz ze zwracanym Towarem Klient musi odesłać komplet dokumentów, w tym gwarancję,  instrukcję oraz oryginał paragonu, o ile był wystawiony. Jeśli przy sprzedaży wystawiono fakturę, to oryginał i kopia faktury korygującej zostaną wysłane do Klienta listem poleconym. Klient powinien odesłać podpisaną kopię faktury korygującej bezzwłocznie.

 

7.7. W ciągu 2 dni roboczych od otrzymania przesyłki firma Drago sp. j. dokona sprawdzenia produktu oraz kompletności dokumentacji.

 

7.8. Firma Drago sp. j. po otrzymaniu towaru oraz podpisanej kopii faktury korygującej w ciągu 3 dni roboczych dokona zwrotu zapłaty na wskazane przez Klienta konto.

 

7.9. Koszt opakowania i odesłania towaru ponosi Klient.

 

 

VIII. Reklamacje dotyczące Towarów


8.1. Firma Drago sp. j. jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22 Kodeksu Cywilnego, za niezgodność z Umową sprzedaży Towaru zakupionego przez tego konsumenta, w zakresie określonym Ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej. 

 

8.2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy składać przez polecenie “Złóż reklamację” umieszczone w “Panelu klienta”. Firma Drago sp. j. zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

 

8.3. Producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, Klient może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się w karcie gwarancyjnej.

 

 

IX. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

 


9.1. Firma Drago sp. j. podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

 

9.2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić firmę Drago sp. j. o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.

 

9.3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu może zgłaszać pisemnie na adres Drago sp. j., ul. Kartuska 370, 80-125 Gdańsk, przy użyciu formularza kontaktowego lub mailowo pod adres sklep@nedo24.pl.

 

9.4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.

 

9.5. Firma Drago sp. j. zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

 

 

X. Postanowienia końcowe

 


10.1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy firma Drago sp. j.  a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

 

10.2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy firmą Drago sp. j. a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę firmy Drago sp. j.

 

10.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie  przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

 

10.4. Firma Drago sp. j. zastrzega sobie prawo do  dokonywania zmian Regulaminu w każdym czasie, o czym Klient zostanie powiadomiony. Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu umieszczenia ich na stronie internetowej Sklepu. Zmiany Regulaminu nie mogą naruszać praw nabytych Klientów korzystających ze Sklepu Internetowego.

 

 

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixelpixel